Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, evenals (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75,-) als schadebeding. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Schenkkan Danny BV (DS Trainings) te voldoen, kan Schenkkan Danny BV de uitvoering van haar verbintenissen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten.

Artikel 2

De rechtsverhouding tussen Schenkkan Danny BV, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE 0744556855 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon en de facturen (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘ de Overeenkomst’). De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Schenkkan Danny BV. Schenkkan Danny BV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van Bilzen of de rechtbank van eerste aanleg of koophandel van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, welke ook de woonplaats moge wezen van de cliënt.

Artikel 4

Door binnen de acht dagen na uitvoering van diensten geen schriftelijke klachten te formuleren erkent de koper uitdrukkelijk dat de diensten beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enige vaststelbare tekortkoming.

Alle klachten betreffende geleverde prestaties dienen binnen de 8 dagen na uitvoering van de prestatie, alle klachten op de inhoud van de rekeningen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren. Ze moeten schriftelijk overgemaakt en ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

Andere gebreken moet de koper binnen de maand na uitvoering van de prestatie na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert binnen de 72u voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Schenkkan Danny BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert binnen de 4 weken tot 72u voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Schenkkan Danny BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert meer dan 4 weken voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan Schenkkan Danny BV een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Artikel 6

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Schenkkan Danny BV houdt geenszins een afstand van recht in.

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor DS Trainings. Daarom verwerkt DS Trainings uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Voor zover er informatie door ons wordt verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante regelgeving die uw privacy en de privacy van uw dossiergegevens beschermen. Dit betekent dat wij alleen informatie verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dit privacy statement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze diensten voor uw privacy heeft.

  • DS Trainings, en derden
  • Welke informatie wordt door DS Trainings verwerkt en voor welk doel?
  • Hoe waarborgen wij uw privacy?
  • Toegang en correctie van uw gegevens
  • Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

DS Trainings en derden

DS Trainings is uiteraard niet de enige partij die betrokken is bij haar dienstverlening. Zo wordt u waarschijnlijk toegang tot het internet en de database verschaft door een internet service provider en via een telecommunicatieaanbieder. Bovendien wordt de informatie die u door middel van de software verwerkt mogelijks opgeslagen op een internet server van derden. Zoals u zal begrijpen, heeft DS Trainings geen invloed op mogelijke handelingen die anderen met uw (persoons)gegevens verrichten en accepteert zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Welke informatie wordt door DS Trainings  verwerkt en voor welk doel?

Klantgegevens Onder klantgegevens

verstaan wij onder meer de naam van uw organisatie, adresgegevens, telefoongegevens, e-mailadres en de naam en het rijksregisternummer van deelnemers en contactpersonen. Uw klantgegevens worden door ons geregistreerd voor de facturatie van onze diensten en om zo nodig contact met u te kunnen opnemen.

Cookies

Cookies bevatten gegevens van een bezoeker van een website en zorgen ervoor dat deze websites de computer herkennen bij herhaald bezoek. Door middel van cookies worden bepaalde gegevens bewaard, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam. Iedere bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Beveiliging

DS Trainings is beveiligd tegen misbruik van deze gegevens door derden. DS Trainings neemt veiligheidsmaatregelen om de gegevens van haar klanten te beschermen. We gebruiken standaard online veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld authentificatie en gecodeerde verwerking om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. U dient zich echter te realiseren dat geen enkele beveiliging volledig waterdicht is;

DS Trainings neemt daarnaast maatregelen om alle informatie ook offline te beschermen. Al uw informatie wordt bewaard in een veilige, afgeschermde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die informatie nodig hebben om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, zoals de gegevensbeheerder, hebben toegang tot de gegevens.

Hoe waarborgen wij uw privacy en de privacy van uw gegevens?

Teneinde al uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoons)gegevens te voorkomen.

Toegang en correctie van uw gegevens

Indien u inzicht wilt in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database wilt laten verwijderen dan wel laten aanpassen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via danny@ds-trainings.be. U kunt ons op dit e-mailadres ook bereiken indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacy statement.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

DS Trainings behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.ds-trainings.be/algemenevoorwaarden

Call Now Button